Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.


GMINA WIDUCHOWA

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Ogłasza przetarg nieograniczony

na przewozy szkolne na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty cenowej wg. specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do 26 czerwca 2008 r. do godz. 9.45 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 23.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa www.bip.widuchowa.pl od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest Bogusława Siebert, tel. 4167-255, wew.36.

4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Przetarg - otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2008 r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

7. Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium ceny.

8.Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o przedłużenie 30 dniowego terminu związania oferenta złożoną przez niego ofertą, od upływu terminu składania ofert tj. od dnia 26 czerwca 2008 r

9. Oferent winien wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000,00 zł - słownie: dziesięć tysięcy złotych. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 45 ust.6 Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, z dopisem „Przetarg na przewozy szkolne”.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_na_przewozy_szkolne.doc (DOC, 27.KB) 2008-05-30 11:47:54 27.KB 309 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_przewozy_szkolne.doc (DOC, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:47:54 72.KB 123 razy
2 zal.3_-_wykaz_zrealizowanych_zamowien.doc (DOC, 27KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:48:18 27KB 117 razy
3 zal.2_-_oA_wiadczenie.doc (DOC, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:48:10 25.KB 97 razy
4 zal.1_-_formularz_ofertowy.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:48:03 31.KB 114 razy
5 zal.4_-_umowa.doc (DOC, 56.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:48:44 56.KB 137 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Modyfikacja_SIWZ.jpg (JPG, 419KB) 2008-06-06 08:57:16 419KB 278 razy
Wynik postępowania
1 wyniki_postA_powania_na_dowozy.pdf (PDF, 21.KB) 2008-06-26 13:00:53 21.KB 292 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.doc (DOC, 25KB) 2008-07-04 12:53:45 25KB 281 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-05-2008 11:47:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-07-2008 12:53:45