Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2008/2009.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej , ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa , tel./fax (091)4167255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ).

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Zamawiający:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej,
ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa , woj. zachodniopomorskie,
tel. 091 4167255 w.28 , fax 091 4167255,
e-mail: gopswid@zgwrp.org.pl

Przedmiotem zamówienia jest:
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Widuchowa w roku szkolnym 2008/2009.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pokój nr 19.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.bip.widuchowa.pl

Termin realizacji zamówienia: od 15.09.2008 r. do przedostatniego dnia zajęć lekcyjnych roku szkolnego 2008/2009.

Warunki: w przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1665 tj.),
- złożą pisemną ofertę cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zlecenia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia.

Kryteria oceny ofert: Cena- 100%

Nie dopuszcza się: składania ofert częściowych i wariantowych.

Oferty należy składać: w siedzibie Zamawiającego do dnia 16.06.2008 do godz. 10.00,
pok. nr 19.

Otwarcie ofert: nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.06.2008 r. o godz. 10.15,
pok. nr 18

Termin związania ofertą: wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest:
Pani Ewa Smulska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej, tel./fax.(091) 416 72 55 w.28

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widuchowej

Jolanta Żygadło

Widuchowa, dnia 30.05.2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_na_doA_ywianie.doc (DOC, 38KB) 2008-05-30 11:34:36 38KB 292 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_2008_.doc_poprawiona.doc (DOC, 84.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:34:36 84.KB 111 razy
2 zal._nr_2_-_umowa.doc (DOC, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:35:07 42.KB 153 razy
3 zal._nr_1_-_oA_wiadczenie.doc (DOC, 28KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:34:58 28KB 68 razy
4 zaA_.3_-_zarzA_dzenie.doc (DOC, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2008-05-30 11:35:53 25.KB 71 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 pytania_i_odp._dot._przetargu.doc (DOC, 29.KB) 2008-06-04 10:14:32 29.KB 292 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wynikach_postA_powania.doc_2.doc (DOC, 22.KB) 2008-06-17 08:14:00 22.KB 287 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.doc (DOC, 21KB) 2008-07-03 09:36:57 21KB 293 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-05-2008 11:34:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-07-2008 09:36:57