Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.
Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej oraz kominka odgazowującego

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.
Wymagany termin realizacji - 21.12.2007 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 16.11.2007 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
Janina Stojek - tel. (0-91) 41-67-255 wew. 30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2007 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_wysypisko.doc (DOC, 27.KB) 2007-11-08 10:08:58 27.KB 291 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wysypisko.doc (DOC, 41KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-11-08 10:08:58 41KB 90 razy
2 zal_do_SIWZ_rekultywacja_wysypiska.doc (DOC, 507KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-11-08 10:09:16 507KB 89 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania_na_wysypisko.doc (DOC, 26.KB) 2007-11-16 15:29:39 26.KB 322 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_na_wysypisko.doc (DOC, 20.KB) 2007-12-04 11:09:14 20.KB 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-11-2007 10:08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-12-2007 11:09:14