Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.


Gmina Widuchowa
74-120 Widuchowa ul. Grunwaldzka 8, tel. Fax./0-91/4167-255

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej.

Opis wymagań dotyczących zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego Pok. nr.25 w godz. 7.00-15.00 lub ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wymagany termin realizacji - 17.12.2007 r.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty cenowej z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 08.11.2006 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa ul Grunwaldzka 8, pok. 23.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Do kontaktów z oferentami upoważniona jest:
- Janina Stojek: tel. (0-91) 41-67-255 wew. 30

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. wykażą się doświadczeniem, iż w okresie ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenie rekultywacji składowiska.
4. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2007 r. o godz.10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_wysypisko.doc (DOC, 27.KB) 2007-11-05 10:18:46 27.KB 299 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalaczniki_do_SIWZ_wysypisko.doc (DOC, 595KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-11-05 10:19:08 595KB 66 razy
2 SIWZ_wysypisko.doc (DOC, 41KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-11-05 10:18:46 41KB 76 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjasnienia_do_SIWZ_wysypisko_smieci.doc (DOC, 59.KB) 2007-11-06 09:05:30 59.KB 300 razy
Wynik postępowania
1 GNG.doc (DOC, 25KB) 2007-11-07 09:13:28 25KB 313 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2007 10:18:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 07-11-2007 09:13:28