Gmina Widuchowa ogłasza przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.


Widuchowa: Przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014/,2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.
Data zamieszczenia w BZP : 02.07.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4167255, faks 91 4167255.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014/,2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Widuchowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: 1) Codzienne przywozy i odwozy dzieci, w czasie trwania roku szkolnego od dnia 02 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r., co stanowi 380 dni, według niżej podanych wykazów. a) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widuchowej wynosi:Czarnówko 12,Pacholęta 14,Marwice 24,Dębogóra 34,Lubicz75, Bolkowice12,Lubiczyn4,Widuchowa - Stacja 11,Ognica43,Rynica 18,Krzywin 24,Kłodowo 7,Wilcze1,Żarczyn 11,Żelechowo 17,Krzywinek 1,Widuchówko 0,Polesiny 1, RAZEM 309 dzieci. Dzieci należy przywieźć do placówki na godz. 8.00 i odwieźć codziennie w dwóch turach: o godz. 13.25 oraz o godz. 14.45. b) ) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Gminnego Przedszkola w Widuchowej wynosi: Czarnówko 2, Pacholęta 1, Marwice 2, Dębogóra 7, Lubicz 15, Bolkowice3, Lubiczyn 4, Widuchowa - Stacja 2, Ognica 6, Rynica 0, Krzywin 3, Kłodowo 1, RAZEM 46 dzieci. Dzieci należy przywieźć do placówki na godz. 8.00 i odwieźć o godz. 13.20 c) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Krzywinie wynosi: Kłodowo 14, Żarczyn 36, Żelechowo 35, Wilcze 2, Polesiny 6, Razem 93 dzieci . Dzieci należy przywieźć do placówki na godz. 7.45 i odwieźć w dwóch turach: o godz. 13.30 oraz o godz. 15.00. Termin wykonania zamówienia: przewozy wykonywane w czasie trwania zajęć szkolnych przez okres od 02 września 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku, co stanowi 380 dni.

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000,00 zł słownie trzy tysiące złotych. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 45 ust.6 Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto Urzędu Gminy w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, z dopisem Przetarg na przewozy szkolne.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Wykaz niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.widuchowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2013 r. godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy ul. Grunwaldzka 8 74-120 Widuchowa pok.Nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 przetarg dowozy-ogloszenie.doc 2013-07-02 13:56:05 63.KB 509 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz i zalaczniki.pdf po terminie otwarcia ofert 2013-07-02 13:56:05 242KB 145 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiany w ogloszeniu.pdf 2013-07-12 09:49:43 208KB 326 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.jpg 2013-07-25 13:05:01 354KB 382 razy
2 wyniki przetargu_0001.pdf 2013-09-02 15:07:05 210KB 348 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-07-2013 13:56:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Siebert 02-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kubiak 02-09-2013 15:07:05