Klauzula informacyjna ogólna


Klauzula informacyjna ogólna

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa
  ul. Grunwaldzka 8
  74 -120 Widuchowa
  telefon: 91 416 72 55
  e-mail:org@widuchowa.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  telefon: 91 416 72 55
  e-mail: iod@widuchowa.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:

  1. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz innych ustaw, a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy;

  2. zawarcia i realizacji umów;

  3. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  5. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z przepisami o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;

  2.  prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. prawo do przenoszenia danych osobowych; 

  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 25-05-2018 10:45:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 25-05-2018 10:46:31