Uchwała Nr XXIX/262/2005 w sprawie podatku od posiadania psów.


UCHWAŁA Nr XXIX/262/2005
RADY GMINY WIDUCHOW
A
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ,z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz,1457) oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r Nr96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966, z 2004rNr 92, poz. 880 i 884, Nr 96,poz.959, Nr123, poz.1291,Nr 282,poz.2782,z 2005r. Nr 130 poz.1087,Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz.1365 , Nr 167, poz.1399,Nr 169, poz.1419,Nr 175, poz.1462, Nr179,poz.1484 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość podatku od posiadania psów:
a) od pierwszego psa - 15,00 zł,
b) od każdego następnego - 20,00 zł.

§ 2.1. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 września każdego roku u inkasenta - sołtysa lub na konto bankowe Gminy Widuchowa.
2. Jeżeli obowiązek
podatkowy powstał w roku podatkowym wówczas należny podatek oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których ten obowiązek istniał.
Natomiast dla podatku, dla którego obowiązek podatkowy powstał po dniu 30 września, ustala się termin zapłaty do dnia 31 grudnia każdego roku.
3. Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji.

§ 3. Zwalnia się z płatności podatku od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw domowych, stad hodowlanych i obiektów gospodarskich.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/179/2004 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/262/2005
Rady Gminy Widuch
owa
z dnia 25 listopada 2005 r.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszoną w Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, Rada Gminy uchwala wysokość podatku od posiadanych psów w drodze uchwały.
Na podstawie wyżej cytowanych ustaw Rada Gminy może wprowadzić przedmiotowe zwolnienia z tego podatku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:34:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-12-2005 09:34:34