Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/96/2003 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.


UCHWAŁA NR XI/96/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Widuchowa opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej i ustala się następujące stawki:
1) za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących:
a) budynków letniskowych, wczasowych, hotelowych, pensjonatowych oraz przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie usług gastronomicznych - 50,00 zł,
b) rozbudowy, dobudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków - 40,00 zł,
2) (uchwałą Nr XXVI/117/S/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność § 1 pkt 2 uchwały w części dotyczącej określenia opłat administracyjnych)
3) (uchwałą Nr XXVI/117/S/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność § 1 pkt 3 uchwały w części dotyczącej określenia opłat administracyjnych)
4) za wydanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa - 30,00 zł;
5) za wydanie wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa - 30,00 zł;
6) (uchwałą Nr XXVI/117/S/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność § 1 pkt 6 uchwały w części dotyczącej określenia opłat administracyjnych)
§ 2. Zwalnia się z opłaty administracyjnej za czynności określone w § 1 jednostki samorządu terytorialnego.
§ 3. Opłatę administracyjną uiszcza się na konto bankowe Gminy Widuchowa przed podjęciem czynności urzędowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/270/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/96/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 26 listopada 2003 r.

Przepis art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, iż Rada Gminy może wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych. Uchwała z dnia 9 listopada 2001 r. Nr XXVI/268/2001 przewidywała opłaty wyłącznie za wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego. W zakresie tym Rada nie wprowadza zmian co do wysokości opłat.
Po dokonaniu analizy przepisów uznać należy za wskazane rozszerzenie zakresu opłat na dokumenty wydawane na podstawie przepisów ustaw: prawo budowlane i o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie numeracji nieruchomości.
Opłaty powyższe stanowić będą dochód gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-01-2005 16:22:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-01-2005 16:22:25