Zarządzenie nr 39/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.


ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz z art.11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z ze zm. z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 1365, z 2019r. poz. 37) § 11 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Uchwale Nr II/15/2018 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019.

§ 3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa: www.widuchowa.com.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej; w Urzędzie Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń.

Załączniki do pobrania

1 zalacznik do z39-19.doc (DOC, 67KB) 2019-03-04 09:52:12 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-03-2019 09:52:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-03-2019 09:52:12