Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju - Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.


Ogłoszenie o naborze

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa,

ul. Grunwaldzka 8,

74-120 Widuchowa


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze-

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju

-Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki i specjalności: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja publiczna,

 3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,

 9. biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,

 10. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,

 11. znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z ustaw: prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

 12. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub odbycie stażu,

 2. inicjatywa, samodzielność, kreatywność,

 3. umiejętność podejmowania decyzji,

 4. odpowiedzialność,

 5. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 1. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 1. Opracowywanie projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów:

  1. Programu Ochrony Środowiska,

  2. Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa

  3. Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe.

 1. Współudział w opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy.

 2. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 3. Przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko.

 4. Ustalanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

 5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 6. Wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy prawo geologiczne i prawo górnicze.

 7. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach i gospodarką odpadami.

 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności.

 9. Przygotowywanie pod obrady Rady Gminy projektów uchwał w zakresie realizowanych zadań.

 10. Opracowywanie planu wydatków budżetowych na zabezpieczenie realizacji powierzonych zadań.

 11. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych spraw.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,

 2. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),

 3. praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,

 4. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,

 5. przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl - stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze),

 4. jeśli kandydat posiada staż pracy - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego (dyplom),

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.),

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Inne informacje:

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 5. ppkt 4,5,6 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 3. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)"i własnoręcznie podpisane.

 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29 stycznia 2019 roku do godz. 13.00  na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju -Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami”.

 5. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260, poz. 1669).

 7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 8. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Spełnienie obowiązku informacyjnego

 

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

(kandydaci do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

 2. Administrator danych osobowych:

  Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa

  ul. Grunwaldzka 8

  74 -120 Widuchowa

  telefon: 91 416 72 55

  e-mail:org@widuchowa.pl

  Cele przetwarzania danych osobowych:

  • ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku

  • ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Urzędzie na określonym stanowisku

  • wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Urzędzie

  Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

  • obowiązek prawny

  • umowa o pracę

  • Twoja zgoda

  • nasz uzasadniony interes

  Odbiorcy danych osobowych:

  • podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania

  • ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

  • inne prawa określone w poniższych informacjach szczegółowych

  II. Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

  a. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Petenta będzie

  Gmina Widuchowa reprezentowana przez Wójta Gminy Widuchowa

  ul. Grunwaldzka 8

  74 -120 Widuchowa

  telefon: 91 416 72 55

  e-mail:org@widuchowa.pl

  NIP 858-17-26-084, REGON: 811684924 (dalej: my)

  Możecie się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: org@widuchowa.pl,

  • telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81.

  b. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@widuchowa.pl,

  • telefonicznie: + 48 91 416 72 55/+ 48 91 416 72 56/+ 48 91 416 72 81

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas,

  • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,

  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie danych innych niż wskazane powyżej, a w szczególności innych danych przekazanych nam w CV, liście motywacyjnym lub innej korespondencji,

  • nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych; mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić, czy posiadasz umiejętności i zdolności konieczne do zajmowania stanowiska, na które prowadzimy rekrutację.

  d. Rozmowy kwalifikacyjne i wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

  W ramach rekrutacji możemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne oraz testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Rozmowy i testy kwalifikacyjne mają na celu sprawdzenie, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

  e. okres przechowywania danych osobowych

  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację.

  f. Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  naszym dostawcom, którym zlecimy świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie oraz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  g. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy;

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w  ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, co uczynimy wyłącznie wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko odnośnie tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub Twojej zgody;

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

          

  Wójt Gminy Widuchowa

  Anna Kusy - Kłos

  Widuchowa, dnia 16 stycznia 2019 r.

  Załączniki do pobrania

  Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
  1 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc (DOC, 36KB) 2019-01-16 14:34:21 58 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-01-2019 14:34:21
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-01-2019
  Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-01-2019 14:34:21