Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze partnera przez OSP Krzywin w celu wspólnej realizacji projektu RPO WZ 2014-2020

Konkurs na nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPO WZ 2014-2020

 

I. OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475) oraz niektórych innych ustaw, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

II. CEL PARTNERSTWA
Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizacja projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Numer konkursu: RPZP.03.04.00-IZ.00-32-K03/18

III. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA:
Zgodny z wytycznymi: art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

W ramach projektu przewidziane są działania związane z zakupem dwóch wozów strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w celu polepszenia gotowości bojowej i zwiększenia bezpieczeństwa członków OSP biorących udział w akcjach.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do postępowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które łącznie spełniają wymogi:
1. Prowadzona działalność potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
3. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
4. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
1. Wypełnionego „Formularza oferty” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.
2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno - prawną podmiotu.
3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
4. Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków.
5. Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.

Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą ilością punktów.

Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi w szczególności zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez Gminę Widuchowa środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów działających wspólnie.

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty będące jednostką sektora finansów publicznych.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w godzinach pracy urzędu w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie - Urząd Gminy Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8
71-120 Widuchowa

z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA” (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Informacja o dokonanym wyborze zostanie ogłoszona na stronie Gminy Widuchowa: www.widuchowa.pl oraz na stronie internetowej OSP Krzywin.

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
Mariusz Gralak - tel. 091 416 72 55 w. 31
e-mail: oc@widuchowa.pl

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 1 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania (data wpływu do Urzędu Gminy). Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
1) Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
2) Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo anulowania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 2 Wyposażenie służb ratownictwaw specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
4. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
5. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
6. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
7.Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/34-adaptacja-do-zmian-klimatu-typ-2-wyposazenie-sluzb-ratownictwa-w-specjalistyczny-sprzet-wykorzystywany-w-sytuacjach-wystapienia-0

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal.1 do odloszenia o wyborze partnera.doc (DOC, 49KB) 2018-11-21 19:34:59 41 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2018 19:34:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2018 19:42:36