Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo" przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: "Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Żelechowo" o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne.

Widuchowa, dnia 16 października 2018 r.

 

ISR.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej jako „KPA.”) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej jako „u.u.i.ś.”)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek spółki ENERTRAG-Krajnik Sp. z o.o. al. Papieża Jana Pawła II 15/4, 70-445 Szczecin o stwierdzenie na podstawie art. 72 ust. 4 u.u.i.ś., że realizacja planowanego przedsięwzięcie pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Żelechowo” o łącznej mocy do 59,5 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową 20/30 kV, sterowniczą oraz teletechniczną, stacjami transformatorowymi na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Żelechowo” przebiega etapowo oraz że warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia określone w decyzji Wójta Gminy Widuchowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 listopada 2012 r. (znak: GNG:7624/3/2010), zmienionej decyzją Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 luty 2015 r.(znak: GNG: 6220.1.2013), w której nastąpiła zmiana tytułu przedsięwzięcia na: „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych „Żelechowo” o łącznej mocy do 56 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami montażowymi, siecią kablową SN, sterowniczą oraz teletechniczną na terenie gminy Widuchowa, zlokalizowanej w okolicy m. Żelechowo, są aktualne.

Informuję o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie.

Akta sprawy dostępnie są do wglądu w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa (pok. 14), od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widuchowa, Sołectwach Żelechowo, Żarczyn oraz poprzez udostępnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Widuchowa. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie oraz udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, jest dzień wskazany w nagłówku niniejszego pisma.

 

 

 

 

Wójt Gminy Widuchowa
Anna Kusy-Kłos

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-10-2018 09:50:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-10-2018 09:52:21