Zarządzenie Nr 547/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

ZARZĄDZENIE Nr 547/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 września 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, z 2018 r. poz 1394) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r, poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej dokonując przeniesień wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w ten sposób, że
1) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, (plan finansowy Urzędu Gminy Widuchowa) o kwotę - 50.961 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania Gminy z zakresu oświaty i wychowania przypadające do realizacji dla:
a) Szkoły Podstawowej w Krzywinie o kwotę - 255.000 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4010, o kwotę - 213.300 zł
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4110, o kwotę - 36.474 zł;
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4120, o kwotę - 5.226 zł.
b) Gminnego Przedszkola w Widuchowej o kwotę - 16.420 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80104, § 4010, o kwotę - 9.420 zł
- w dziale 801 rozdział 80104, § 4210, o kwotę - 7.000 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 547/2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 309/2018 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. O których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej;
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 323/2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego
- decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 332/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
Wójt rozwiązuję rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie:
- 255.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wydatków na wypłaty wynagrodzeń w związku z podwyżkami płac w oświacie, zwiększoną liczbą urlopów dla poratowania zdrowia, zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego dla dzieci, utrzymaniem i utworzeniem oddziałów 7 i 8 klasy w Szkole Podstawowej w Krzywinie;
- 16.420 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi oraz na pokrycie kosztów zakupu pomieszczenia magazynowo-narzędziowego do przechowywania sprzętu sportowego;
Zarządzenie koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych.

 

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z547-18.doc (DOC, 20KB) 2018-10-10 10:56:02 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:56:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 10-10-2018 10:59:12