Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 37,10 m2 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja wraz z udziałem 161/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 o pow. 0,2134 ha położonej w obrębie Widuchowa 3.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 37,10 m2 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja wraz z udziałem 161/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 o pow. 0,2134 ha położonej w obrębie Widuchowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00034526/6

Dla części przedmiotowej nieruchomości opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- symbol MN- część działki budowlanej z zakazem zabudowy, pozostała część objęta Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Wg zapisu ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem B.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% wartości gruntu i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1% wartości gruntu. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2019 r.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntów w okresach nie krótszych niż raz w roku.

Cena wywoławcza wynosi 20.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 2, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 7.09.2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela się na stanowisku do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-08-2018 11:19:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-08-2018 11:19:20