Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Widuchowa,

ul. Grunwaldzka 8,

74-120 Widuchowa


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ochrona środowiska, budownictwo, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, zarządzanie, administracja publiczna,

 1. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
 7. biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,
 8. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,
 9. znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, planowania przestrzennego, budownictwa, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony zwierząt, gospodarki odpadami,
 10. biegła znajomość źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych (pochodzących z programów krajowych i Unii Europejskiej oraz dotacji) oraz praktyczne umiejętności w zakresie aplikowania i rozliczania tych środków,
 11. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. inicjatywa, samodzielność, kreatywność,
 3. umiejętność podejmowania decyzji,
 4. odpowiedzialność,
 5. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 

 1. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:
 1. kierowanie bieżącą pracą referatu,
 2. nadzór nad realizacją inwestycji, w tym dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 3. nadzór nad realizacją spraw związanych z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 4. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, pomocowych i dotacji na zadania realizowane przez Gminę (pozyskiwanie źródeł finansowania, opracowywanie, składanie i realizacja projektów),
 5. nadzór oraz prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych,
 6. opracowywanie dokumentów strategicznych oraz nadzór nad opracowaniem i realizacją projektów rocznych i wieloletnich programów i planów.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),
 3. praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,
 4. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,
 5. przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza: Dz.U. 2009 Nr 115, poz. 971- do pobrania ze strony internetowej www.widuchowa.pl, stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego (dyplom),
 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.),
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 1. Inne informacje:
 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 5. ppkt 4,5,6 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 2. List motywacyjny i CV powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.992, z 2018 r. poz. 138) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902, z 2017 r. poz. 60, poz. 1930)" – pod klauzulą należy złożyć podpis.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 maja 2018 roku do godz. 1300 na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju” . Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902, z 2017 r. poz. 60, poz. 1930).
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 4. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922, z 2018 r. poz. 138) informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Widuchowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

 

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy - Kłos

 

Widuchowa, dnia 14 maja 2018 r.

Załączniki do pobrania

1 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc (DOC, 34KB) 2018-05-14 13:46:12 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 14-05-2018 13:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 14-05-2018 13:46:12