Zarządzenie Nr 485/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 485/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 26 lutego 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) § 16 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIV/257/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję konkursową ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku, w składzie:
1) Monika Nowicka - przewodniczący - pracownik Urzędu Gminy Widuchowa;
2) Magdalena Łapińska - członek;
3) Janina Stojek - członek.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:53:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-03-2018 13:14:22