Zarządzenie Nr 482/2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.


ZARZĄDZENIE Nr 482/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2230, z 2018 r. poz. 130) oraz art.74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50) zarządza się, co następuje :

§ 1. Udziela się użytkownikowi wieczystemu 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, oznaczonego jako działka nr 56 o powierzchni 0,4004 ha w udziale 22/100 części, położonego w obrębie Widuchowa 3, którego dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2.Bonifikata obowiązuje tylko w 2018 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:51:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:51:52