Projekty uchwał Rady Gminy Widuchowa - 2017 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały Nr XXV/269/2017 w sprawie wyrażenia przez Gminę Widuchowa sprzeciwu wobec uchwały Nr 20/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. 2018-01-05 15:51:40
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023. 2018-01-05 15:50:51
Projekt uchwały Nr XXV/268/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018. - ZDJĘTA Z PORZĄDKU OBRAD SESJI 2017-12-15 12:02:42
Projekt uchwały Nr XXV/267/2017 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Widuchowa na rok 2018. 2017-12-15 12:01:56
Projekt uchwały Nr XXV/266/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 2017-12-15 12:01:23
Projekt uchwały Nr XXV/265/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom. 2017-12-15 12:00:58
Projekt uchwały Nr XXV/264/2017 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na rok 2018. 2017-12-15 12:00:29
Projekt uchwały Nr XXV/263/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa 2017-12-15 12:00:11
Projekt uchwały Nr XXV/262/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 2017-12-15 11:59:44
Projekt uchwały Nr XXV/261/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 2017-12-15 11:58:50