Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójta Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

sprzedaż w drodze pierwszych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o powierzchni 0,0212 ha, położonej w Lubiczu, obręb Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00069916/1.

Cena wywoławcza w wysokości 16 500 zł ( słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem B.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość obciążona jest służebnością przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 204/14.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 15.03.2017 r., 08.06.2017 r., 14.09.2017 r.

Rokowania odbędą się w dniu 12 stycznia 2018 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa, pokój nr 02 o godz. 9.30.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 5% ceny wywoławczej ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 08.01.2018 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty (gotówka, raty).
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.
Pisemne zgłoszenie w zamkniętych kopertach z napisem : „ Nieruchomość nr 204/19 obręb Lubicz - rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 11 w terminie do dnia 08.01.2018 r. do godziny 14.00.
Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do rokowań stają oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy , a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Sprzedający sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 w terminie do dnia 08.01.2018 r. do godziny 1300 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-11-2017 11:34:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-11-2017 11:34:22