Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Widuchowa, dnia 2 października 2017 r.

ISR.6722.1.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405]

zawiadamiam

- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, opracowanej w oparciu o uchwałę nr V/44/2015 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 maja 2015 r. 

- o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w  ww. projekcie zmiany miejscowego planu.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w godz. od  800 do 1500  w Urzędzie Gminy Widuchowa ul.Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Wnioski, uwagi należy wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu. Dopuszcza się również składanie uwag i wniosków  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego
do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405], organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Widuchowa.

 

 

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy - Kłos

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 06-10-2017 09:23:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 06-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 06-10-2017 09:24:56