Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju.

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8,
74-120 Widuchowa

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na

Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego
w Referacie
Inwestycji, Strategii i Rozwoju

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki i specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, administracja publiczna,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,

 7. biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,

 8. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych,,

 9. znajomość zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na stanowisku wynikających z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo budowlane, prawo wodne, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,

 10. posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub odbycie stażu,

 2. inicjatywa, samodzielność, kreatywność,

 3. umiejętność podejmowania decyzji,

 4. odpowiedzialność,

 5. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.

 

 1. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 1. Opracowywanie projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów:
  a. Programu Rewitalizacji.
  b. Planu Rozwoju Lokalnego.

 2. Współudział w opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy;

 3. Współudział w opracowywaniu projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych;

 4. Przeprowadzanie procedur uchwalania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 5. Przeprowadzanie procedury uchwalania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;

 6. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy;

 7. Przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych w zakresie inwestycji kubaturowych, obiektów budowlanych i budowli, rozliczenie końcowe zadań i zgłaszanie do użytkowania, w tym realizowanych z udziałem środków zewnętrznych;

 8. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w tym prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie gminy;

 9. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie realizowanych zadań;

 10. Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji i komunikatów dotyczących jakości wody, przerw w dostawie wody i innych informacji związanych z gospodarką wodno-ściekową;

 11. Prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego;

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,

 2. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),

 3. praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,

 4. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,

 5. przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza: Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971, do pobrania ze strony internetowej www.bip.widuchowa.pl - stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze),

 4. jeśli kandydat posiada staż pracy - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego (dyplom),

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.),

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 1. Inne informacje:

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 5. ppkt 4,5,6 - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902)" i własnoręcznie podpisane.

 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz. 1300  na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na Stanowisko ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju” . Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902).

 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 6. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:
  I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
  II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 7. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.922) informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Widuchowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu rekrutacji.

 

        

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Widuchowa

                                                                                                                                                          Anna Kusy - Kłos

Widuchowa, dnia 04 sierpnia 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-08-2017 10:57:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-08-2017 11:04:00