Zarządzenie Nr 374/2017 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 374/2017
WÓJTA  GMINY  WIDUCHOWA
z dnia 09 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016.,poz.1506 ze zm. poz.1948), § 38 ust. 3 instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz  instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz.67 ze zm. Nr 27,poz.140) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie w następującym składzie:

1) Andrzej Stachura - Przewodniczący Komisji;
2) Marcin Bachta - Członek Komisji;
3) Izabela Ziemska-Walczak - Członek Komisji;
4) Dorota Koleda - Członek Komisji;
5) Magdalena Łapińska - Członek Komisji;
6) Halina Łoik - Członek Komisji.

§  2.  Do zadań komisji należy:
1. Kwalifikowanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia na podstawie spisu wytypowanej do brakowania dokumentacji, względnie ustalenie innego okresu przechowywania.
2. Sporządzenie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej.
3. Sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.
4. Sporządzenie  protokołu  zniszczenia  dokumentacji niearchiwalnej  po  uzyskaniu zgody na jej zniszczenie przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

§  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Halinie Łoik - podinspektorowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-05-2017 10:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-05-2017 10:29:05