Zarządzenie Nr 372/2017 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.


ZARZĄDZENIE Nr 372/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz.730), art.69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. z 2016 r. poz. 1984 poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) oraz § 4 pkt 3 lit. d Załącznika do Zarządzenia Nr 163/2011 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Widuchowa zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa w składzie:

1) Marcin Bachta - Skarbnik Gminy Widuchowa;
2) Dorota Koleda - Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju;
3) Anna Rogalska - młodszy księgowy;
4) Magdalena Kwiatkowska - Podinspektor ds. Ochrony Środowiska.

§ 2. Zakres kontroli został szczegółowo określony w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejsze zarządzenie stanowi jednocześnie upoważnienie dla członków powołanego powyżej zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w dniach od 24 do 26 kwietnia 2017 r. w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu.

§ 4. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 372/2017
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zakres kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej

Zakres kontroli obejmuje:

1. Prawidłowość prowadzenia ewidencji zmarłych i grobów, pobierania i windykacji opłat za miejsce na cmentarzu oraz opłat za usługi cmentarne.

2.Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów, urządzeń i zagospodarowania terenów cmentarzy komunalnych i parkingów przycmentarnych, w tym ocena estetyki cmentarzy.

3. Sposób postepowania z odpadami na cmentarzach komunalnych, ich składowanie i wywóz, w tym egzekwowanie właściwego postępowania ze zdemontowanymi nagrobkami.

4. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i utrzymania wodociągów.

5.Realizacja zadań własnych gminy w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności odbierania i oczyszczania ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:20:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:20:14