Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójta Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 89 o pow. 0,4248 ha, położonej w obrębie Żarczyn, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 89 o pow. 0,4248 ha, położonej w obrębie Żarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058810/8, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Dla części nieruchomości jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 17 czerwca 2011 r. i zgodnie z jego zapisami część działki przeznaczona jest na teren upraw rolnych z zakazem zabudowy na stały pobyt ludzi. Pozostała część działki zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomości leży w strefie tereny rolnicze.

Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem dr.
Przedmiotowa nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza w wysokości 14 600 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 8.03.2017 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 8.03.2017 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 11 dołączając kserokopię dowodu wpłaty wadium.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Sprzedający sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela się na stanowisku do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-01-2017 09:49:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-01-2017 09:49:23