Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Stanowisko ds. ochrony środowiska w referacie inwestycji, strategii i rozwoju.


Wójt Gminy Widuchowa

na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

Stanowisko pracy:
Stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, turystyka,

 3. co najmniej 18 miesięcy stażu pracy na stanowisku urzędniczym związanym
  z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. biegła obsługa komputera, obsługa aplikacji pakietu Microsoft Office oraz znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,

 9. biegła obsługa urządzeń biurowych np. fax, kserokopiarka, skaner,

 10. podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,

 11. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych i przepisów z zakresu: ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, gospodarki odpadami i usług turystycznych itp.,

 12. znajomość przepisów z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych, w tym z  Unii Europejskiej,

 13. posiadanie prawa jazdy kategorii B,

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa, samodzielność, kreatywność,

 2. umiejętność podejmowania decyzji,

 3. odpowiedzialność, dyspozycyjność,

 4. zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i po za nią,

 1. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

 1. prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminach,

 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, przygotowywanie opinii i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu, odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych,

 3. prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody,

 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie realizacji zadań Gminy,

 5. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania realizowane przez Gminę w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku (pozyskiwanie źródeł finansowania, opracowywanie, składanie i realizacja projektów),

 6. opracowywanie projektów i realizacja rocznych i wieloletnich programów, planów i regulaminów w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ochrony zwierząt,

 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy,

 2. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy),

 3. praca z monitorem ekranowym w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,

 4. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami,

 5. przy wykonywaniu niektórych zadań praca poza siedzibą Urzędu.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy (CV),

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza: Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869),

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), w tym co najmniej 18 miesięcy doświadczenia zawodowego w charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku,

 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego (dyplom),

 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach, prawo jazdy itp.),

 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie o prowadzeniu, bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 1. Inne informacje:

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. VI. ppkt 4,5,6, - powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

 1. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.992) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902)".

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w referacie organizacyjnym Urzędu Gminy Widuchowa (pokój Nr 11 - I piętro) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 02.01.2017 roku do godz. 1000  na adres: Urząd Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju” . Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Widuchowa. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa (www.bip.widuchowa.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Widuchowa, zgodnie z art.15. ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902).

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Widuchowa działa dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

II etap - przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 1. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę od dnia 01 marca 2017 roku.

 

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy - Kłos

Widuchowa, dnia 20.12.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-12-2016 15:21:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-12-2016 15:21:13