Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze czwartych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

sprzedaż w drodze czwartych rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 466/1 o pow. 0,0455 ha położonej w obr. Ognica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00053041/1.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa przedmiotowa nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym- spichlerz z częścią mieszkalną, który ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 30.07.2015 r. , 12.11.2015 r.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

Rokowania odbędą się w dniu 19 stycznia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa, pokój nr 02 o godz. 10.00.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 5% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 12.01.2017 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty (gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.
Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: „Nieruchomość nr 466/1 położona w obrębie Ognica- rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 11 w terminie do dnia 12.01.2017 r. do godziny 1400.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do rokowań stają oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy , a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Sprzedający sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 w terminie do dnia 12.01.2017 r. do godziny 1300 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zgloszenie_do_rokowan.pdf (PDF, 1.MB) 2016-12-08 08:56:44 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-12-2016 08:56:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-12-2016 08:56:44