Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działek nr 31, 38 i 44, położonych w obrębie Lubicz, stanowiących własność Gminy Widuchowa, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lubicz, stanowiących własność Gminy Widuchowa, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00057347/4, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek stanowiących przedmiot zbycia:

1)działka nr 31 o powierzchni 0,59 ha.
Cena wywoławcza w wysokości 14 500 zł ( słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych).
2)działka nr 38 o powierzchni 0,25 ha.
Cena wywoławcza w wysokości 6 500 zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
3)działka nr 44 o powierzchni 0,07 ha.
Cena wywoławcza w wysokości 2 200 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomości leżą w strefie tereny rolnicze.
Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są symbolem dr.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 26.10.2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 26.10.2016 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 11 dołączając kserokopię dowodu wpłaty wadium.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Sprzedający sprzedaje działkę zgodnie z wyrysem mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-09-2016 09:49:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-09-2016 09:49:44