Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze pierwszych rokowań lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

sprzedaż w drodze pierwszych rokowań niżej opisanych lokali mieszkalnych w budynku nr 50 w Ognicy wraz pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanymi na działce nr 705/10, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00043481/4:
1) lokal mieszkalny nr 1 o pow. 56,98 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,05 m2 oraz udziałem 1034/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 30.000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
2) lokal mieszkalny nr 3 o pow. 26,48 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 567/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 16.000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy).
3) lokal mieszkalny nr 4 o pow. 47,47 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 896/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o powierzchni 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 26.000 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy).

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg zapisu ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem Bi.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa w udziale 6467/10000 części.
Nieruchomość nie posiada obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Lokale znajdują się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W lokalach do wykończenia są podłogi, ściany, łazienka, do wymiany okna, do zamontowania drzwi wewnętrzne.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 30.07.2015 r. , 12.11.2015 r.

Rokowania odbędą się w dniu 30 marca 2016 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 , Widuchowa, pokój nr 02 o godz. 10.30.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 5% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych setek na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 23.03.2016 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty (gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: „Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 50 w Ognicy- rokowania”; „Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 50 w Ognicy- rokowania”, „Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 50 w Ognicy- rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 11 w terminie do dnia 23.03.2016 r. do godziny 14.00.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej do rokowań stają oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy , a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 ,35 w terminie do dnia 23.03.2016 r. do godziny 1300 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zgloszenie_do_rokowan.pdf (PDF, 1.MB) 2016-02-19 15:13:54 267 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-02-2016 15:13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-02-2016 15:13:54