Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 124/3 o powierzchni 0,0532 ha położonej w obrębie Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 124/3 o powierzchni 0,0532 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00046717/9.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289.

Dla nieruchomości nr 124/3 obręb Widuchowa 2 została wydana decyzja Wójta Gminy Widuchowa Nr GNG.6730.15.2013 z dnia 05.04.2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z budynkiem. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RVI.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza wynosi 26.000 zł (słownie złotych : dwadzieścia sześć tysięcy).
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 29.01.2016 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-12-2015 13:09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-12-2015 13:09:28