Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego z dnia 26.11.2015 r. podającego informację o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gryfino, 26 listopada 2015 r.

OŚ.602.01.2015.AB

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych projektu

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020 oraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA LATA 2015-2018
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2020.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.),

STAROSTA GRYFIŃSKI
podaje do publicznej wiadomości informację

o możliwości zapoznania się z Projektem „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020”.

Projekt tego programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16 D, 74-100 Gryfino (parter, pokój nr 12) w godzinach 7.30-15.30. Ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, www.gryfino.powiat.pl, zakładka komunikaty.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski można składać przez okres 21 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia - art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w formie:

• pisemnej do Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino,
• ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy
ul. 11 Listopada 16D, 74-100 Gryfino (parter pokój nr 12),
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-mail: agata.bazydlo@gryfino.powiat.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Gryfiński Gryfińskiego.

Informacje powyższe w przedmiotowej sprawie zamieszczone zostały na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tablicach ogłoszeń i stronach internetowych gmin Powiatu Gryfińskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-12-2015 08:45:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-12-2015 08:49:06