Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

sprzedaż w drodze rokowań ograniczonych do mieszkańców miejscowości Widuchowa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 715/13 o powierzchni 0,0111 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 715/3 o powierzchni 0,0290 ha, położonej w Widuchowej przy ulicy Wopistów, obręb Widuchowa 2, stanowiącej własność Gminy Widuchowa:

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja Burmistrza Pyrzyc Nr 107/2012 z dnia 03.12.2012 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 garaży o pow. zabudowy od 15 do 21 m2.
Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem Bp.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 25.02.2014 r. , 05.06.2014 r. , 03.10.2014 r., 22.01.2015 r.

Cena wywoławcza w wysokości 6 300 zł ( słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Rokowania odbędą się w dniu 8 maja 2015 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 , Widuchowa , pokój nr 02 o godz. 12.30.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 04.05.2015 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; nieruchomość której dotyczy; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty (gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.
Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: „Nieruchomość nr 715/13 położona w obrębie Widuchowa 2- rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 11 w terminie do dnia 04.05.2015 r. do godziny 1400.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy , a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z dodatkowymi warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 ,35 w terminie do dnia 04.05.2015 r. do godziny 1300 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-03-2015 10:53:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 19-03-2015 10:53:44