Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju

Kierownik referatu ISR - Piotr Sobczyński - zakres spraw: planowanie przestrzenne i planowanie strategiczne gminy, opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych, opracowywanie, składanie i realizacja projektów, prowadzenie inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w tym środków pochodzących z programów Unii Europejskiej, prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, wydawanie decyzji środowiskowych, współdziałanie z organizacjami rolników. 

Podinspektor Janina Stojek - zakres spraw: prowadzenie inwestycji realizowanych z udziałem środków własnych gminy, sporządzanie wniosków w sprawie dofinansowania inwestycji prowadzonych przez gminę, przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych, rozliczanie końcowe inwestycji, ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,  prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych,  współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie melioracji wodnych szczegółowych, prowadzenie zadań wynikających z ustawy Prawo Energetyczne, oświetlenie uliczne, sprawy związane z ochroną zabytków, transport publiczny, współdziałanie z rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Podinspektor mgr Magdalena Kwiatkowska - zakres spraw: pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizowane przez Gminę zadania w zakresie promocji gminy, kultury, sportu, turystyki, opracowanie, składanie i realizacja projektów, organizowanie gminnych imprez masowych, publikacja wydawnictw promocyjnych lub informacyjnych, prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, gospodarką odpadami oraz utrzymaniem porządku i czystości w gminie, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wywozu, odzysku, unieszkodliwiania, składowania odpadów komunalnych, ochrona przyrody, sprawy łowiectwa, leśnictwa, realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

Podinspektor mgr inż. Łukasz Kosmalski - zakres spraw: prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych w zakresie inwestycji kubaturowych, obiektów budowlanych i budowli, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, ochrona zabytków, ewidencja dóbr kultury, przekazywanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących jakości i przerw w dostawie wody i innych informacji związanych z gospodarką wodno-ściekową, prowadzenie spraw dotyczących funduszu sołeckiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 05-03-2015 15:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 06-07-2018 00:20:33