Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju

Kierownik Referatu ISR – mgr inż. Piotr Sobczyński - zakres spraw: nadzór nad planowaniem przestrzennym i planowaniem strategicznym gminy, opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów i planów, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych, opracowywanie, składanie i realizacja projektów, prowadzenie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych gminy, w tym inwestycji prowadzonych z udziałem środków zewnętrznych krajowych i pochodzących z programów Unii Europejskiej,

Zastępca Kierownika Referatu ISR - dr inż. Marta Waszak - zakres spraw: opracowywanie projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów, wydawanie decyzji środowiskowych, przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie oraz gospodarką odpadami, wykonywanie obowiązków  wynikających z ustawy prawo geologiczne i prawo górnicze, ochrona przyrody, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Inspektor mgr Monika Nowicka - zakres spraw: współudział w opracowywaniu projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów, realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, ustawy prawo wodne, prowadzenie spraw łowiectwa i leśnictwa, realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, opracowywanie programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, współdziałanie z sołtysami i radami sołeckimi, prowadzenie spraw Funduszu sołeckiego, organizacja publicznego transportu zbiorowego,  współdziałanie z organizacjami rolników.

Podinspektor mgr inż. Łukasz Kosmalski - zakres spraw: przygotowanie zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych, realizacja inwestycji kubaturowych, obiektów budowlanych i budowli, obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych, prowadzenie remontów gminnych obiektów kubaturowych, zlecanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książek obiektów budowlanych, prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, ewidencja dóbr kultury, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem i oznakowaniem ulic, bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, oznakowanie dróg i zajęcie paza drogowego.

Podinspektor inż. Magdalena Białek –  prowadzenie spraw dotyczących zarządu i obrotu zasobami gruntów i budynków wchodzących w skład mienia komunalnego, podziału nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów pod budownictwo, zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, organizacja i prowadzenie spisów rolnych,  prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawy związane z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów, mostów oraz numeracji porządkowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 05-03-2015 15:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2019 14:13:55