Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Inwestycji, Strategii i Rozwoju

Kierownik Referatu ISR – mgr Agnieszka Odachowska - zakres spraw: nadzór nad planowaniem przestrzennym i planowaniem strategicznym gminy, opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów i planów, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych, opracowywanie, składanie i realizacja projektów, prowadzenie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych gminy, w tym inwestycji prowadzonych z udziałem środków zewnętrznych krajowych i pochodzących z programów Unii Europejskiej,

Zastępca Kierownika Referatu ISR - dr inż. Marta Waszak - zakres spraw: opracowywanie projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów, wydawanie decyzji środowiskowych, przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie oraz gospodarką odpadami, wykonywanie obowiązków  wynikających z ustawy prawo geologiczne i prawo górnicze, ochrona przyrody, wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Inspektor mgr Monika Nowicka - zakres spraw: współudział w opracowywaniu projektów dokumentów strategicznych gminy oraz rocznych i wieloletnich programów i planów, realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, ustawy prawo wodne, prowadzenie spraw łowiectwa i leśnictwa, realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, opracowywanie programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, współdziałanie z sołtysami i radami sołeckimi, prowadzenie spraw Funduszu sołeckiego, organizacja publicznego transportu zbiorowego,  współdziałanie z organizacjami rolników.

Podinspektor mgr inż. Łukasz Kosmalski - zakres spraw: przygotowanie zadań inwestycyjnych według procedur zamówień publicznych, realizacja inwestycji kubaturowych, obiektów budowlanych i budowli, obiektów małej architektury oraz obiektów rekreacyjnych, prowadzenie remontów gminnych obiektów kubaturowych, zlecanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książek obiektów budowlanych, prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, ewidencja dóbr kultury, prowadzenie spraw związanych z oświetleniem i oznakowaniem ulic, bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, oznakowanie dróg i zajęcie paza drogowego.

(wakat) –  prowadzenie spraw dotyczących zarządu i obrotu zasobami gruntów i budynków wchodzących w skład mienia komunalnego, podziału nieruchomości oraz przeznaczenia gruntów pod budownictwo, zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości, rozgraniczanie nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, organizacja i prowadzenie spisów rolnych,  prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sprawy związane z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów, mostów oraz numeracji porządkowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 05-03-2015 15:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 06-05-2019 19:47:01