Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka nr 705/10 o pow. 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka nr 705/10 o pow. 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00043481/4.
Cena wywoławcza wynosi 35 000 zł (słownie złotych : trzydzieści pięć tysięcy).
Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa w udziale 2497/10000 części.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 5.01.2015 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25,35 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 26-11-2014 15:05:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 26-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 26-11-2014 15:05:00