Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o pow. 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

sprzedaż w drodze rokowań lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 26,20 m2 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 9,75 m2 oraz udziałem 563/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 705/10 o pow. 0,2601 ha położonej w obrębie Ognica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 43481.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa przedmiotowa nieruchomość leży w IV strefie osadniczo- produkcyjno- przyrodniczej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń ani zobowiązań na rzecz osób trzecich.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 23.09.2011 r., 16.12.2011 r., 30.03.2012 r.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 24 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące).

Rokowania odbędą się w dniu 18 października 2013 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 , Widuchowa , pokój nr 12 o godz. 10.00.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 09.10.2013 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty (gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.
Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem : „Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 50 w Ognicy wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynków i działce gruntu 705/10 - rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 w terminie do dnia 09.10.2013 r. do godziny 14??.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy , a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z dodatkowymi warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26,
tel. 914167255 wew. 25 ,35 w terminie do dnia 09.10.2013 r. do godziny 1300 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-08-2013 11:41:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Ziemska-Walczak 28-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-08-2013 11:41:10