Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

UCHWAŁA Nr XIV/132/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113 Nr 149, poz.887 , Nr 217 , poz.1281) w związku z § 32 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24 poz. 326 z 27 marca 2003 r.) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

* 1. Przyjmuje się następujące zmiany w treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, uchwalone na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 19 marca 2012 r.:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Członkami Związku są następujące gminy:
1. Banie,
2. Bielice,
3. Cedynia,
4. Chojna,
5. Gryfino,
6. Kozielice.
7. Lipiany,
8. Mieszkowice,
9. Moryń,
10. Myślibórz,
11. Nowogródek Pomorski,
12. Przelewice,
13. Pyrzyce,
14. Stare Czarnowo,
15. Trzcińsko Zdrój,
16. Widuchowa.”.

2) §3 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą związku jest miasto Chojna.”.

3) §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin, w szczególności:
1.1. Organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
1.2. Współpraca z odbiorcami odpadów.
1.3. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami.
1.4. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin.
1.5. Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na projekty dot. zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska.
1.6. Edukacja ekologiczna w Gminach.
1.7. Monitorowanie zmian prawnych w zakresie gospodarki odpadami.
1.8. Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi (w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady od właścicieli).
1.9. Kontrola korzystania przez właścicieli z usług odbioru odpadów.
1.10.Inne prace zlecone przez Związek (np. likwidacja nieczynnych składowisk, udział w przedsięwzięciach regionalnych lub ogólnopolskich).”.

4) §7 dodaje się ustępy:
„ 9) organizacja transportu publicznego na terenie Gmin,
10) ochrona zwierząt, w tym opieka nad zwierzętami bezdomnymi.”.

5) §12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.”.

6) §12 ust. 3 zostaje wykreślony.

7) §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”.

8) §15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.”.

9) §15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zastępców przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.”.

* 2.1.Tekst Statutu Związku Gmin Dolnej Odry ze zmianami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Uchwały Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry stanowią załączniki 2-7 do niniejszej uchwały.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/132/2012
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikającym z niej obowiązkiem zorganizowania przez gminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zachodzi konieczność podjęcia współpracy międzygminnej celem prowadzenia wspólnej polityki komunalnej. Dlatego też aby Związek mógł w pełni funkcjonować wprowadza się zmiany w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u132-12.pdf (PDF, 7.MB) 2012-07-06 08:59:14 491 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-07-2012 08:59:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-07-2012 08:59:14