Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". 2018-12-14 08:50:15
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 2018-12-07 18:46:03
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2018-11-27 14:24:04
Ogłoszenie o naborze partnera przez OSP Krzywin w celu wspólnej realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 2018-11-21 19:34:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 19 kwietnia 2018 r. o zmianie postanowienia w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-20 12:19:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-13 08:47:59
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2018 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 2018-02-02 08:35:28
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-01-30 09:47:41
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" 2018-01-29 13:19:01
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2017-11-08 08:52:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2017-10-06 09:23:56
Zapytanie ofertowe na na opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa" 2017-08-18 16:08:59
Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2017-05-30 11:03:47
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 1 lutego 2017 roku. 2017-02-01 15:35:42
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2017 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 2017-02-01 15:20:14
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-11-03 14:45:52
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia od 21.10.2016 r. do 28.10.2016 r. konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-10-21 11:30:56
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-10-07 10:51:33
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2016-09-14 11:19:10
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: "Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych". 2016-06-03 09:43:54
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 22 stycznia 2016 roku. 2016-01-22 11:48:43
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2016 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zm.) 2016-01-22 11:46:38
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa 2015-12-30 10:00:30
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2015-11-27 10:15:49
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2015-11-17 11:53:20
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa, 2015-10-12 08:50:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa odwołujące ogłoszone na dzień 8 maja 2015 r. godz. 12.00 rokowania na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka 705/10 o powierzchni 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym. 2015-04-24 07:39:50
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2015 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2015-02-27 11:10:18
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 28 stycznia 2015 roku. 2015-01-29 14:18:51
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2015 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) 2015-01-29 14:15:59
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2014 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2014-02-14 10:03:40
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 13 stycznia 2014 roku. 2014-01-13 10:36:40
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2014 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2014-01-13 10:36:21
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2013-11-06 09:02:24
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2013-10-24 10:14:58
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy. 2013-07-08 08:41:26
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 2013-02-21 12:58:23
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244 ), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 15 stycznia 2013 roku. 2013-01-15 10:59:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 2013-01-15 10:57:31
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2012-10-22 12:01:16
Ogłoszenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV - na terenie działek nr: 330, 362, 379, 384/1, 384/2 oraz zabudowę szafki kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na terenie działki nr 379 przy granicy z działką nr 380/2, 2012-06-28 15:01:58
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2012 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 2012-01-13 12:17:37
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 2012-01-04 14:11:32
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 209, poz. 1244 ), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 14 grudnia 2011 roku. 2011-12-14 12:45:47
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2012 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-12-14 12:43:31
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały podatku od nieruchomości 2011-10-21 14:44:45
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2012 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego 2011-10-17 14:04:54
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIDUCHOWA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2011-08-03 14:01:45
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej teren w miejscowości Lubicz. 2011-06-24 07:36:56
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej 2011-06-16 14:05:11
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo. 2011-06-03 14:51:41
Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2011-04-06 08:32:21
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 2011-03-01 14:44:10
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniu 18.02.2011r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energią elektryczną budynków na działkach nr 216/2 i 216/5-12 w obrębie Widuchowa. 2011-02-22 13:57:21
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-02-09 08:43:19
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Lubicz, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-02-09 08:41:47
Ogłoszenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energią elektryczną budynków na działkach nr 216/2 i 216/5-12 w obrębie Widuchowa. 2011-01-18 15:17:57
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Programu współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 2010-10-25 13:16:36
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały podatku o nieruchomości. 2010-10-21 07:30:09
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-10-20 12:08:02
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo. 2010-06-08 07:44:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 2010-04-14 14:20:53
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2010-01-26 13:14:22
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2010 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) 2010-01-22 11:41:24
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2009 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) 2009-01-19 11:23:13
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w drodze rokowań obejmującej działkę ewidencyjną nr 447/6 o pow. 0,0450 ha położoną w obr. Widuchowa 2. 2008-03-05 11:10:36
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 2008-01-10 12:02:16
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. 2007-11-07 09:12:49
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa informuję, że w dniu 23.10.2007r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu rewitalizacji dla wybranych obszarów w miejscowości Widuchowa. 2007-10-12 09:59:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o możliwości zapoznania sie z zakresem prac nad Programem rewitalizacji dla wybranych obszarów w miejscowości Widuchowa w części architektoniczno-urbanistycznej. 2007-10-12 09:59:27
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przyłączeniu do działki 467 działki nr 468, położonej w obrębie geodezyjnym w Widuchowa 2 w celu powiększenia terenu cmentarza gminnego. 2007-09-26 14:03:14
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzeniu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa . 2007-08-17 13:52:59
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzeniu prac nad aktualizacją Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Widuchowa. 2007-08-17 13:50:34
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze rokowań obejmujących działki ewidencyjne nr 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/8 i 32 położone w obr. Ognica. 2007-08-16 11:34:47
Ogłoszenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działki nr 9, 56/2,14/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krzywin. 2007-02-27 14:42:34
Ogłoszenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działki nr 85/4 o powierzchni 0,39 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rynica. 2007-02-27 14:42:06
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia do kopalni Ognica, gmina Widuchowa. 2007-01-24 10:30:22
Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, ul.Reymonta i ul.Sienkiewicza - na terenie działek nr: 341, 343, 357, 364, 365 i 628, 1 położonych w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2. 2006-09-26 12:52:39
Wójt Gminy Widuchowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2006-06-22 13:32:19
Wójt Gminy Widuchowa podaję do publicznej wiadomości wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2006-06-19 11:32:27
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania budynku byłej mieszalni pasz na pomieszczenia do produkcji materiałów gipsowych w miejscowości Marwice na działce 100/1, obręb Marwice 2006-06-06 16:34:17
Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.,,uzbrojenie działek budowlanych (nr 706/2 ? 2006-05-18 09:23:34
Urząd Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do rozpatrywania wniosku Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych SA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed 2006-02-17 15:19:23
Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2006-01-11 11:26:41
Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego 2005-11-09 14:47:01
Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: REFERENT w wymiarze pełnego etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2005-10-21 12:04:39
OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej o ogłoszeniu konkursu na stanowisko: głównego księgowego w Zespole Szkół w Widuchowej. 2005-08-31 13:52:39