Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/3 o pow. 0,1028 ha oraz lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonych w obrębie Żarczyn.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
o g ł a s z a

drugi publiczny przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Żarczyn na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w udziale 833/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/3 o pow. 0,1028 ha położona w obrębie geodezyjnym Żarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00034895/3.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem danych ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem B-RIIIa, B-PsIII.
Cena wywoławcza wynosi 1 700 zł (słownie złotych : jeden tysiąc siedemset).

- lokal mieszkalny nr 11 o pow. 45,60 m2 w budynku nr 16 w Żarczynie wraz z udziałem 929/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 291/1 o pow. 0,1162 ha położonej w obrębie Żarczyn, dla którego Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00049302/8.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem B. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
Cena wywoławcza wynosi 18 000 zł (słownie złotych : osiemnaście tysięcy).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa pok. nr 12 .

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 30.12.2011 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć pisemny akces uczestnictwa najpóźniej do dnia 30.12.2011 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, pok. 22 dołączając dokument potwierdzający stały pobyt w miejscowości Żarczyn oraz ksero dowodu wpłaty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25, 35 oraz www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-11-2011 13:40:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-11-2011 13:40:47