Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/92/2011 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa- Aktualizacja I.

 

UCHWAŁA Nr X/92/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 3 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa- Aktualizacja I.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 142 i 146,Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) , art. 14, 17, 18 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011r., Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz.551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 178, poz. 1060) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa- Aktualizacja I, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/92/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 3 listopada 2011 r.

Zasady i tryb uchwalenia przez Radę Gminy Widuchowa przedmiotowego opracowania określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 -tekst jedn. ze zm.).
Zgodnie z w/w ustawą Wójt Gminy Widuchowa przystąpił do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa, zlecając jego wykonanie firmie Abrys Technika Sp. z o. o. z Poznania. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Widuchowa- Aktualizacja I - poddano konsultacjom społecznym w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w uchwalaniu w/w dokumentu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu został upubliczniony poprzez udostępnienie go na stronie internetowej www.widuchowa.pl w zakładce "Obwieszczenia" oraz umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa. Wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi do ww. projektu drogą elektroniczną lub osobiście. W wyznaczonym terminie uwagi i wnioski nie wpłynęły. W związku z tym Projekt poddano uchwaleniu przez Radę Gminy Widuchowa.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_u92-11.pdf (PDF, 1.MB) 2011-11-08 09:14:15 671 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-11-2011 09:14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 08-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-11-2011 09:30:38