Obwieszczenie Burmistrza Gminy Chojna zawiadamia wszystkie strony w sprawie, że na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, prowadzone jest postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000"


Chojna, 12.10.2010r.

BPI -7624/11/09-10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 12 października 2010 r.

Na podstawie art. 49, art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3, 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia s ię
wszystkie strony w sprawie,

że na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Szczecinie, Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin, prowadzone jest postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000”

Burmistrz Gminy Chojna wydał 11 października 2010r. postanowienie znak:
BPI:7624/11/09-10, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

,,Rzeka Rurzyca. Odbudowa(udrożnienie) koryta rzeki w km 0+000 do 8+000”

oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z tym informuje się że:
a) przedmiotowe postanowienie jest do wglądu w:
-Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna w Wydziale Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 9 w godz. pracy urzędu,
b) na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, za pośrednictwem Burmistrza Chojny, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gminy Chojna
Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-10-2010 13:35:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-10-2010 13:35:52