Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/345/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


UCHWAŁA Nr XXXIII/345/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 września 2010 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „organizacjami”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Prawo do udziału w konsultacjach mają organizacje działające na terenie Gminy Widuchowa, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4.1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Widuchowa określając formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz wskazując właściwy referat, samodzielne stanowisko lub jednostkę organizacyjną Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
2. Informację o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 5. 1. Konsultacje mogą mieć formę:
1) spotkań z przedstawicielami organizacji;
2) wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
2. W przypadku wyboru formy konsultacji określonej w ust.1 pkt 1, ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Widuchowa, na co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji sporządza się protokół zawierający w szczególności informacje o terminie, przedmiocie oraz wynikach konsultacji. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.
3. W przypadku wyboru formy konsultacji określonej w ust.1 pkt 2, wskazany w ogłoszeniu termin na wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje nie może być krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Z przeprowadzenia tej formy konsultacji sporządza się sprawozdanie określające w szczególności termin, przedmiot i wyniki konsultacji.
4. Protokół lub sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia konsultacji przekazuje się do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszą uchwałą.

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Widuchowa.

§ 8. Informację o wynikach konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/345/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 września 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-09-2010 08:10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-09-2010 08:10:22