Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
o g ł a s z a

sprzedaż w drodze rokowań lokalu użytkowego o pow. 23,75 m2 w budynku nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej wraz z udziałem 36/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 36/1000 części w działce gruntu nr 150 o pow. 0,0268 ha położonej w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00031390/2.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem B.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa nieruchomość leży w strefie mieszkalno- usługowej.

Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie Starego miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289. Działania nowych właścicieli dotyczące budynku i terenu działki będą wymagały uzgodnienia z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% wartości gruntu i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1% wartości gruntu. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2011 r.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntów w okresach nie krótszych niż raz w roku.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 30.09.2009 r. , 30.12.2009 r., 26.03.2010 r.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 25 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

Rokowania odbędą się w dniu 11 czerwca 2010 r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa, pokój nr 12.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 04.06.2010 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przystępujący do rokowań winni złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty ( gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem : „Lokal użytkowy nr 37a przy ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej - rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 w terminie do dnia 04.06.2010 r. do godziny 1400.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy, a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z dodatkowymi warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25, 35 w terminie do dnia 04.06.2010 r. do godziny 1300.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-04-2010 09:36:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-04-2010 09:36:51