Budżet Gminy Widuchowa na 2006 r.


UCHWAŁA Nr XXX/272/2005
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości - 10.060.509 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 8.011.809 zł
w tym:
dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) - 60.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 2.039.900 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) - 8.800 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości - 11.074.043 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
z tego na:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) - 8.995.343 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii (załącznik Nr 8) - 60.000 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) - 2.039.900 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 10) - 38.800 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości - 1.013.534 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki środków jednostki w kwocie - 1.013.534 zł
z tego:
a) nadwyżki z lat ubiegłych - 983.934 zł
b) wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 29.600 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy, w wysokości - 1.285.534 zł
w tym:
1) pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (§ 957) - 1.255.934 zł
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego (§ 957) - 29.600 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości - 272.000 zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie (§ 992) - 84.000 zł
2) spłatę rat kredytu w Banku Przemysłowo-Handlowym w Szczecinie (§ 992) w kwocie - 188.000 zł
3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią:
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 272.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 90.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy określone w załączniku Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego /przedszkola/ w kwocie 342.601 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu.

§ 11. Ustala się dotację na dofinansowanie zadania z zakresu właściwości powiatu w kwocie 30.000 zł w związku z remontem drogi wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej.

§ 12. Ustala się dotację dla instytucji kultury przeznaczoną na wydatki bieżącej działalności w kwocie 134.000 zł.

§ 13. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 15.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku budżetowym zobowiązań - obciążających budżety lat następnych do kwoty 700.000 zł. Z zakresu powyższego upoważnienia wyłączone są zobowiązania w ramach inwestycji i remontów przekraczających plan wydatków budżetu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku budżetowym zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających plan wydatków budżetu - wymagalnych w latach następnych:
a) w zakresie inwestycji wieloletnich do kwot określonych w załączniku do budżetu - Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne,
b) w zakresie remontów do kwoty 100.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Załączniki do pobrania

1 za__cznik_do_u272-05.doc (DOC, 1.MB) 2006-01-09 12:57:36 553 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-01-2006 12:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-01-2006 12:57:36