Zarządzenie Nr 565/2009 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 565/2010
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa.

Działając na podstawie art.104 § 1 i art.104 2 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 )z poźn.zm.: Dz.U. Nr 113, poz.717, Dz.U. Nr 106, poz.668, z 1999r.:Dz.U. Nr 99, poz.1152, z 2000r.: Dz.U. Nr 19, poz.239, Dz.U. Nr 43, poz.489, Dz.U. Nr 107, poz.1127, Dz.U. Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 28, poz.301, Dz.U. Nr 52, poz.538, Dz.U. Nr 99, poz.1075, Dz.U. Nr 111, poz.1194, Dz.U. Nr 123, poz.1354, Dz.U. Nr 128, poz.1405, Dz.U. Nr 154, poz.1805, Dz.U. Nr 11, poz.84, z 2002r. Dz.U. Nr 74, poz.676, Dz.U. Nr 136, poz.1660, Dz.U. Nr 135, poz.1146, Dz.U. Nr 135, poz.1146, Dz.U. Nr 199, poz.1673, Dz.U. Nr 200, poz.1679, z 2003r.:Dz.U. Nr 166, poz.1608, Dz.U. Nr 213, poz.2081, z 2004r.:Dz.U. Nr 96, poz.959, z 2004r.:Dz.U. Nr 99, poz.1001, Dz.U. Nr 120, poz.1252, Dz.U. Nr 240, poz.2407, z 2005r.: Dz.U. Nr 10, poz.71, Dz.U. Nr 68, poz.610, Dz.U. Nr 86, poz.732, Dz.U. Nr 167, poz.1398, z 2006r.: Dz.U. Nr 104, poz.708, Dz.U. Nr 133, poz.935, Dz.U. Nr 104, poz.711, Dz.U. Nr 217, poz.1587, Dz.U.Nr 221, poz.1615, z 2007 r.: Dz.U. Nr 64, poz.426, Dz.U. Nr 89, poz.589, Nr 181, poz.1288, Dz.U. Nr 176, poz.1239, Dz.U. Nr 225, poz.1672, z 2008r.: Dz.U. Nr 93, poz.586, Dz.U. Nr 237, poz.1654, Dz.U. Nr 223, poz.1460, z 2009r.: Dz.U. Nr 6, poz.33, Nr 116, poz.740, Nr 99, poz.825, Nr 98, poz.817 i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008r. Nr 223, poz.1458 ) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie pracy Urzędu Gminy Widuchowa będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 180/2007 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 3 grudnia 2007r.w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa zmienionym: Zarządzeniem Nr 410/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23 lutego 2009r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa i Zarządzeniem Nr 480/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa wprowadza się następujące zmiany:

1. § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. W Urzędzie obowiązuje 8-godzinny dzień pracy. Pracownicy administracji Urzędu Gminy wykonują pracę od poniedziałku do piątku od godziny 7 15 do godziny 15 15”.

2. § 10 ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprzątaczki pracują w godzinach:
od poniedziałku do piątku od godziny 7 00 do godziny 8 00 i od godziny 15 00 do godziny 22 00 ”.

3.§ 10 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Urzędu w każdy poniedziałek w godzinach od 14 00 do 16 00. ”.

4. Dodaje się § 10 ust.8 w następującym brzmieniu:
„8. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedzielę, święta i dni powszednie wolne od pracy oraz w dni robocze po godzinach pracy Urzędu.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Referatu Organizacyjnego prowadzącemu kadry Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-01-2010 10:52:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-01-2010 10:52:01