Budżet Gminy Widuchowa na 2005 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/195/2005
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości -9.173.538 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) -7.569.678 zł
w tym:
dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) -
57.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) -
1.595.060 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) -
8.800 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości -9.729.767 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
z tego na:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) -
8.075.907 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8) -
57.000 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) -
1.595.060 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 10) -
58.800 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości -556.229 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie-
552.785 zł
2) spłat pożyczki udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej -
3.444 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy, w wysokości -881.229 zł
w tym:
1) pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej w 2002 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (§ 951) -
3.444 zł
2) pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (§ 957) -
877.785 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości -325.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie (§ 992) -
115.000 zł
2) spłatę rat kredytu w Banku Przemysłowo-Handlowym w Szczecinie (§ 992) w kwocie -
210.000 zł
3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią:
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych -
325.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości -90.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy określone w załączniku Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości -16.861 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego /przedszkola/ w kwocie 337.079 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu.

§ 11. Ustala się dotację na dofinansowanie zadania z zakresu właściwości powiatu (art. 47 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 50.000 zł w związku z remontem drogi wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.

§ 12. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
2) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty -
100.000 zł;
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Załączniki do pobrania

1 za__cznik_do_bud_etu.doc (DOC, 1.MB) 2005-02-11 12:01:23 540 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-02-2005 12:01:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-02-2005 12:01:23