Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 447/4 o pow. 0,0155 ha położonej w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 447/4 o pow. 0,0155 ha położonej w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00049495/7.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego. Według ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku Bp. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa przedmiotowa nieruchomość leży w strefie usługowo-gospodarczej.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289.Nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków programu użytkowego zawierającego informacje o planowanym sposobie użytkowania i zabudowy działki.
W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 06.02.2009 r., 05.05.2009 r., 07.08.2009 r.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 4 400 zł (słownie złotych: cztery tysiące czterysta).
Do wynegocjowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Rokowania odbędą się w dniu 23 listopada 2009 r. o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa, pokój nr 12.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 17.11.2009 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Przystępujący do rokowań winni złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, które powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty (gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: Nieruchomość nr 447/4 położona w obrębie Widuchowa 2- rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 w terminie do dnia 17.11.2009 r. do godziny 1400.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wraz z uwzględnionym podatkiem VAT wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy, a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.
Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Z dodatkowymi warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25, 35 w terminie do dnia 17.11.2009 r. do godziny 1300.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-10-2009 13:26:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-10-2009 13:26:05