Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obr. Żelechowo

                                                                                OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA

ogłasza

sprzedaż w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej w udziale 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku gospodarczego i działce gruntu nr 169/3 o pow. 0,0968 ha położonej w obr. Żelechowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00049495/7.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego. Według ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku B-RIII. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa przedmiotowa nieruchomość leży w strefie III produkcyjno- przyrodniczej.

W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących                                         terminach 24.02.2009 r.,04.06.2009 r.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

Rokowania odbędą się w dniu 30 września 2009 r. w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa ,pokój nr 12 o godz. 11.30 .

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 23.09.2009 r.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.

Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty ( gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem : „Nieruchomość nr 169/3 położona w obrębie Żelechowo- rokowania” należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 w terminie do dnia 23.09.2009 r. do godziny 14??.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy ,a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z dodatkowymi warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25 ,35 w terminie do dnia 23.09.2009 r. do godziny 1300 .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sobczyńska 03-08-2009 13:57:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobczyńska 22-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Sobczyńska 03-08-2009 14:07:31