Budżet Gminy Widuchowa na 2004 r.


UCHWAŁA Nr XV/ 119 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości ...................7.759.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego :

1) dochody związane z realizacją zadań własnych ................................................7.316.950 zł

w tym :

dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń ................................62.000 zł

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących zleconych gminie ................................................................................433.870 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 3) .............................8.800 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie .......................7.771.317 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

z tego na :

1) wydatki związane z realizację zadań własnych ..............................................7.328.647 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .....................................62.000 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych

gminie w kwocie ................................................................................................433.870 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) ..............................8.800 zł

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie ........................................................................11.697 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczki udzielonej

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2002 r. w kwocie ..........................................11.697 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy, w wysokości .......................................24.000 zł

pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej w 2002 r. dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej, w kwocie ...............................................................................................24.000 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości ........................................292.712 zł

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie ......................................................73.000 zł

2) spłatę rat kredytu w Banku Przemysłowo-Handlowym w Szczecinie

w kwocie ...........................................................................................................219.712 zł

3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią :

a) pozostałe na rachunku bieżącym środki pieniężne na koniec 2003 r. ...............280.409 zł

b) planowane przychody budżetu Gminy w kwocie ..............................................12.303 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości .........................................................60.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy określone

w załączniku Nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w wysokości .........................................................................................................1.337.235 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości .........................................................44.245 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego / przedszkola / w kwocie 308.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

między działami,

2) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty ...........................................................100.000 zł

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Załączniki do pobrania

1 bud_et2004.doc (DOC, 1.MB) 2004-04-23 10:39:51 563 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-04-2004 10:39:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-04-2004 10:39:51