Wójt Gminy Widuchowa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 183/1 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 183/1 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00057159/9.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie IV osadniczo- produkcyjno- przyrodniczej, teren zabudowany.
Według ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku S-RV, B-RV.

Cena wywoławcza wynosi 23 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, Widuchowa, pok. nr 12.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 17.04.09 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-03-2009 12:30:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-03-2009 12:30:57