Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 478 o pow. 0,1327 ha położonej w obr. Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

o sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 478 o pow. 0,1327 ha położonej w obr. Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00031352/4.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości nie ma opracowanego planu miejscowego. Według ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RV.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 289.

W sprawie sprzedaży nieruchomości ogłoszono przetargi w następujących terminach: 29.04.2008 r. , 24.07.2008 r.

Rokowania odbędą się w dniu 24 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 12.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 25000 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).
Do wynegocjowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 18.02.2009 r.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania, a zwrócona jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko, adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; date sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób zapłaty (gotówka, raty). Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.
Pisemne zgłoszenie w zamkniętej kopercie z napisem: „Nieruchomość nr 478 położona w obrębie Widuchowa 2- rokowania”, należy złożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pokój nr 22 w terminie do dnia 18.02.2009 r. do godziny 1400.

Osoba reprezentująca w rokowaniach osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach wraz z uwzględnionym podatkiem VAT wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, w przypadku rozłożenia na raty pierwsza rata płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy, a następne raty wraz z oprocentowaniem w wysokości 25% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Koszt sporządzenia aktu notarialnego w całości pokrywa nabywca. Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconej zaliczki.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z dodatkowymi warunkami dotyczącymi rokowań można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 26, tel. 914167255 wew. 25,35 w terminie do dnia 18.02.2009 r. do godziny 1300.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 08-01-2009 14:27:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 07-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 08-01-2009 14:27:55